นายนาย ธีระพงษ์ ทัพอาจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ดนตรีสากล ,ดนตรีศึกษา,ดนตรีวิทยา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายนาย ธีระพงษ์ ทัพอาจ