ดร.กนิษฐา พวงศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาและวัฒนธรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.กนิษฐา พวงศรี