อาจารย์ใจสคราญ จารึกสมาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาสังคม, การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ใจสคราญ  จารึกสมาน