นางสาวมยุรี ชมภู

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวมยุรี ชมภู