รองศาสตราจารย์จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาบัญชี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การเงิน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย