ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศุทธิ์ บัวเปรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
อุตสาหกรรม , บริหาร , สังคมศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศุทธิ์ บัวเปรม