อาจารย์กฤษณชัย คลอดเพ็ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Fruits and vegetables technology

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์กฤษณชัย คลอดเพ็ง