นางสาวเจนจิรา เล็กอุทัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
โภชนาการสาธารณสุข

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวเจนจิรา เล็กอุทัย