นายธนโชค จันทร์สูง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยี,การศึกษา,สารสนเทศ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายธนโชค จันทร์สูง