ดร.วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์