นายศุภวุฒิ ผากา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม;

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายศุภวุฒิ ผากา