อาจารย์เยาวเรศ แตงจวง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านสังคม,วัฒนธรรม,ประเพณี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์เยาวเรศ แตงจวง