นางสาวพอใจ สิงหเนตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
องค์การและการจัดการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวพอใจ สิงหเนตร