นายดรัณภพ อุดแน่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายดรัณภพ อุดแน่น