อาจารย์รัตนากร แสนทำพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาผลิตผลจากสัตว์ ความปลอดภัยของอาหาร3

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์รัตนากร แสนทำพล