นางสาวภานุวัฒน์ ชัยชนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านแรงงานสัมพันธ์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวภานุวัฒน์ ชัยชนะ