นายชัยวุฒิ โกเมศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายชัยวุฒิ โกเมศ