อาจารย์กณิกนันต์ สิงห์สานิตย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,สารสนเทศศาสตร์,ระบบสารสนเทศ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์กณิกนันต์ สิงห์สานิตย์