อาจารย์เครือวัลย์ อินทรสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
กฎหมาย การศึกษา ประกันคุณภาพ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์เครือวัลย์ อินทรสุข