อาจารย์รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารเพื่อสุขภาพ,,

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้