อาจารย์วิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เชื้อเพลิงชีวภาพ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์