ประธานหลักสูตรธนาวรรณ สุขเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านความหลากหลาย, การตรวจวิเคราะห์ข้อมูล

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ประธานหลักสูตรธนาวรรณ  สุขเกษม