รองศาสตราจารย์ไทยโรจน์ พวงมณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ออกแบบ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ไทยโรจน์ พวงมณี