ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
fungal taxonomy

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ