นางสาวดวงกมล อังอนวยศิริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
IOT

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวดวงกมล อังอนวยศิริ