นางสาวจีรพรรณ เทียนทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวจีรพรรณ เทียนทอง