นางสาวนิรันดร์ ภักดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยดนตรี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวนิรันดร์ ภักดี