นายวัชรศักดิ์ มาเกิด

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พฤกษศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายวัชรศักดิ์ มาเกิด