นางสาวณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์