อาจารย์วันวิสาข์ พิระภาค

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เชื้อรา,โรคพืช,การเกษตร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วันวิสาข์ พิระภาค