นางสาวชนกานต์ สกุลแถว

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวชนกานต์  สกุลแถว