นางสาววราภรณ์ ภูมลี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
จิตรกรรมประยุกต์ศิลปะและการออกแบบ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาววราภรณ์ ภูมลี