นางอุบลรัตน์ พูลทรัพย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาอังกฤษ,การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ,ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางอุบลรัตน์ พูลทรัพย์