นายธนวรรธน์ ท้าวนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ออกแบบเซรามิกส์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายธนวรรธน์ ท้าวนอก