อาจารย์สุรเชษฐ์ บุญยรักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
คณิตศาสตร์,การวิจัยทางการศึกษา,

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สุรเชษฐ์ บุญยรักษ์