ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา วงศ์กระจ่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (การสกัด การแยกสาร การพิสูจน์โครงสร้างทางเคมีของสารบริสุทธ์)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา วงศ์กระจ่าง