นางสาวณัฎฐา ศศิธร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านวรรณคดีเปรียบเทียบ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวณัฎฐา ศศิธร