ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี ตรงต่อกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การควบคุมยุงลายพาหะ การควบคุมแมลงพาหะนำโรค

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี ตรงต่อกิจ