อาจารย์พรรณนภา เชื้อบาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบัญชี,การจัดการ,บริหาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พรรณนภา เชื้อบาง