นางสาวสิริญญา สุขสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาสื่อสารมวลชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวสิริญญา สุขสวัสดิ์