ดร.สุวคนธ์ จันทร์ต๊ะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านเคมี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.สุวคนธ์ จันทร์ต๊ะ