นางสาวเกศนีย์ อิ่นอ้าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวเกศนีย์ อิ่นอ้าย