ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านบัญชีและการเงิน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล