อาจารย์วรารัตน์ วริรักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ดนตรีอินเดีย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วรารัตน์ วริรักษ์