นายปริญญา หวันเหล็ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
สังคมสงเคราะห์ชุมชนา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายปริญญา หวันเหล็ม