ผู้ช่วยศาสตราจารย์พึงพิศ พิชญ์พิบุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาแอปพลิเคชัน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พึงพิศ พิชญ์พิบุล