อาจารย์โกมินทร์ วังอ่อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์, การพัฒนาชุมชน, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชาติพันธุ์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์โกมินทร์ วังอ่อน