นายอนุรักษ์ อาทิตย์กวิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วางแผนและบริหารโครงการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายอนุรักษ์ อาทิตย์กวิน