นายวชิรนนท์ แก้วตาปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านชีววิทยา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายวชิรนนท์ แก้วตาปี