อาจารย์พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Image Processing and Machine Vision

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์